الزام فرودگاههای کشور به اجرای تعرفه پارکینگ خودرو در فرودگاه ها و تنظیم الحاقیه قرارداد های جاری طبق بخشنامه شماره 111005 مورخ 1395/09/23